We moved to Nihonbashi Otari Shoji Building 2F

To expand business, we moved to Nihonbashi Otari Shoji Building 2F in 17-6 Uruma Town Nihonbashi Daigaku.